Πιστοποιήσεις

Το ΙΚΤΕΟ είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαθέτει την απαιτούμενη Άδεια Λειτουργίας και το προσωπικό του διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και έχει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.