Εγκαταστάσεις & Χώροι

Το ΙΚΤΕΟ διαθέτει χώρο λειτουργίας της πύλης, κτίριο ελέγχων των οχημάτων, χώρους διοίκησης και εξυπηρέτησης πολιτών και βοηθητικούς χώρους. Έχουν επίσης διαμορφωθεί χώροι αναμονής και στάθμευσης των προς έλεγχο οχημάτων, χώροι αναμονής και στάθμευσης οχημάτων μετά τον έλεγχο και χώρος στάθμευσης του προσωπικού του ΙΚΤΕΟ. Όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι είναι άμεσα προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το κτίριο ελέγχων των οχημάτων είναι ενιαίος χώρος χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα. Το δάπεδο του κτιρίου έχει κατασκευασθεί από αντιολισθητικό μη ανακλαστικό τάπητα. Η είσοδος και η έξοδος του κτιρίου είναι κατά το δυνατό ελεύθερες δομικών στοιχείων. Σε όλο το μήκος του κτιρίου υπάρχει πεζοδρόμιο για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Το κτίριο διαθέτει επίσης κατάλληλους λάκκους κατόπτευσης με σχάρα και σύστημα θέρμανσης, κατάλληλες διατάξεις για την απαγωγή καυσαερίων, επαρκή φωτισμό οροφής και λάκκων, πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση των μηχανημάτων, και δίκτυο συλλογής και αποχέτευσης υδάτων.

Οι χώροι εξυπηρέτησης πολιτών περιλαμβάνουν γραφείο Γενικού Διευθυντή, γραφεία Προϊσταμένου, Υπεύθυνου Γραμμής Ελέγχου και Ελεγκτή, χώρο εξυπηρέτησης πελατών, που περιλαμβάνει Γραμματεία, Ταμείο και έκδοση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και χώρο αναμονής πελατών με αναψυκτήριο. Στους χώρους αυτούς υπάρχει πλήρης ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και κλιματισμός. Η είσοδος και οι εσωτερικοί χώροι είναι άμεσα προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι βοηθητικοί χώροι περιλαμβάνουν τις απαραίτητες τουαλέτες, χωριστά για το προσωπικό και χωριστά για τους πελάτες (μεταξύ των τουαλετών που προορίζονται για τους πελάτες υπάρχουν και κατάλληλα διαμορφωμένες τουαλέτες για άτομα με ειδικές ανάγκες). Στους βοηθητικούς χώρους περιλαμβάνονται αποθήκη, αποδυτήρια προσωπικού και άλλοι χώροι (π.χ. εγκαταστάσεων θέρμανσης κτλ.).