Προσωπικό

Το ΙΚΤΕΟ είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και το προσωπικό του διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και έχει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Το προσωπικό που απαρτίζει το ΙΚΤΕΟ είναι:

 ο Γενικός διευθυντής,

 ο Προϊστάμενος,

 ο Υπεύθυνος Ποιότητας,

–  ο Υπεύθυνος Γραμμής Ελέγχου,

  ο Ελεγκτής Γραμμής Ελέγχου,

  ο Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης,

  η Γραμματεία,

–  το Ταμείο,

 ο Λογιστής, ο οποίος είναι εξωτερικός συνεργάτης του ΙΚΤΕΟ.