Διαδικασία Τεχνικού Ελέγχου

Ο κάτοχος του οχήματος (ή του δικύκλου) παραδίδει στη Γραμματεία την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (ή του δικύκλου) και τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχου. Αφού καταχωρηθούν από την γραμματεία όλα τα απαραίτητα στοιχεία, το όχημα (ή το δίκυκλο αντίστοιχα) είναι έτοιμο για την έναρξη του τεχνικού ελέγχου.

Το ΙΚΤΕΟ διαθέτει σε λειτουργία μία πλήρη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, η οποία συνδέεται με το σύστημα μηχανογράφησής του καθώς επίσης και μία πλήρη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου των δικύκλων.

Τα μηχανήματα της κάθε γραμμής τεχνικού ελέγχου συνδέονται με το σύστημα μηχανογράφησης του ΙΚΤΕΟ με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη η επέμβαση του προσωπικού στα αποτελέσματα μετρήσεων του τεχνικού ελέγχου.

Τα μηχανήματα είναι κατάλληλα εγκεκριμένα και καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται από τη σχετική νομοθεσία.

Το ΙΚΤΕΟ παρέχει έναν πλήρη τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου σας (ή του δικύκλου σας) μέσα σε λίγα λεπτά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη, ο πελάτης ενημερώνεται για το πρόβλημα ούτος ώστε να το διορθώσει το ταχύτερο δυνατό. Όταν δεν διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα του προς έλεγχο αυτοκινήτου (ή δικύκλου), τότε αυτό παίρνει ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου για δύο χρόνια και επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του το αντίστοιχο αυτοκόλλητο σήμα.